હાઈકુ | દુઃખ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

બાકી ઈચ્છાઓ,
તાણે મઝધારમાં.
દુઃખનો માર્ગ.

એક આવેગ,
સઘળું તાણી જાય.
દુઃખની રાહ.

ભૂલ કરજે,
શીખ ભરજે ખીસ્સે.
દુઃખ વિદાય.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.