હાઈકુ | સંગ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

થોડામાં ઘણી
સમજ અપાય છે
હાઈકુ સંગ.

બચપણે જે
માટી ખુંદી, એ ગંધ
છે અંગ અંગ.

આખું જીવન,
જીવો મનગમતું
તો રંગ રંગ.

ભરેલું ઘર
ને સાવ ખાલી મન
બધું બેરંગ

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.