હાઈકુ સાથે …. વિદાય :)

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ફરવા જાઉં
થોડો વિશ્રામ કરું
યાદ રાખજો

વસંત આવી,
ખુલ્યું તાળું ચમને
ફેલાઈ ખુશ્બુ .

તને બતાવું
એટલું તું જાણે છે,
બાકી રહ્યું તે ?

યાદોના મૂળ
ઊંડે સુઘી દિલમાં
ફેલાઈ રહ્યા.

બસ આવજો,
સાચવ્યો હતો સાથ
રહેશે યાદ.

જીવન ભર
પૂર્યા હતા હૈયામાં
ખોવાયા શ્વાસ

હાઈકુ સાથે
મનની કરી વાત
ગમી કે નહિ ?

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.