હું જાઉં છું

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હું જાઉં છું
બહુ દૂર કાયમ ને માટે.
તું કારણ પૂછીશ તો પણ
એ તને નહી કહું.
તું માગીશ મારું સરનામું
તો પણ હું નહિ આપું.
એટલા માટે નહિ કે
તું અચાનક આવી પહોચશે,
મારો દરવાજો ખટખટાકશે.
એટલા માટે નહી આપું કે
એ પછી હું,
તારી રાહ જોયા કરીશ
દિન પ્રતિદિન અંત સુધી.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.