હળવે થી બાલકની ખોલી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સામે ઉભેલ પ્રિયા ના નવસ્વરુપ ને જોઇ રહયો..
હસી ને પોતાના તરફ ખેંચી.

#sarjak #poets #poetry #gazal #poetscorner #gujarati #kiranshah #kajal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.