સજન, સરનામું આમ અલગ દેવું

“કવિતા” દીપોત્સવી અંકમાં પ્રકાશિત ગીત.

સાથે રહેવાનો અર્થ એવો નથી કે નજર સામે ને સામે સતત રહેવું.
સજન, સરનામું આમ અલગ દેવું.

સંજોગો જાજમ બિછાવી લલચાવે પણ
પગલાં પાછા નથી ભરવા,
જે થાશે તે જોયું જાશે, સમયની સ્હેજે કરવાની આપણે તો પરવા,
કહેવાનું હોય એ તો ટાણે કહી ને પછી મૌન કેરું શરણું સાધી લેવું.
સજન, સરનામું આમ અલગ દેવું.

વાઘા રંગીન જ્યાં ભાળીએ ત્યાં આંખ આડે ધીરેથી કાન ધરી દઈએ,
અંધારા તગતગતા સામા મળે ત્યાં તો ગીત મધુરાં ગાઈ લઈએ,
પગભર થાવાના પાઠ નિત્યનવા ભણવા અને ઝરણાંની જેમ વળી વહેવું.
સજન, સરનામું આમ અલગ દેવું.

લક્ષ્મી ડોબરિયા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.