સાવ પાતળું ઓછી જગ્યા

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સાવ પાતળું ઓછી જગ્યા રોકતું
એક પુસ્તક,
મેં વાંચવા માટે
અલમારી માંથી બહાર કાઢયું.
શરૂઆત તો સારી રહી
વાંચતી રહી, સમજતી રહી.
કેટલોય સમય વીતી ગયો
કોણ જાણે આ પુસ્તકનો
અંત નજરે પડતો નહોતો.
હવે એ પૂરું સમજાતું પણ નહોતું.

છેવટે જરા થંભી, મુખપૃષ્ઠ વાંચ્યું
“મન”
હવે સમજાયું, ક્યાંથી સમજાય!
આતો સહુથી અઘરું પુસ્તક.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.