સપના જોવાય છે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સપના જોવાય છે અને હકીકત જીવાય છે.
આટલો જ ફરક બેઉ વચમાં જળવાય છે.

જીવન મહી જકડાય છે, મૃત્યુમાં છોડાય છે.
આ આપમેલની વચમાં જીવન ઝોલા ખાય છે.

ફૂલને સ્પર્શાય છે, અને સુગંધ અનુભવાય છે.
આંખ અને અંતરની વચમાં અંતર મપાય છે.

સુખમાં હસાય છે અને દુઃખમાં બહુ રડાય છે.
સમજો જો માયાજાળ તો સંત બની ફરાય છે

શ્વાસ અંદર ભરાય છે, કચરો બહાર કઢાય છે.
રોકો આવન જાવન તો હળવા થઇ તરાય છે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.