સબરસ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હવે બાકી રહ્યાં એ શ્વાસ રહેવા દો
જુની યાદોનાં એ આવાસ રહેવા દો

અહી કૂમળા ફૂલોમાં છે ધણા કાંટા
નજીવી આખરી નરમાસ રહેવા દો

છે કોયલડી તો રંગે રૂપમાં કાળી
તમારા રાગમાં મીઠાસ રહેવા દો

જુદાઈને મિલન તો સાથમાં ચાલે
નયનમાં આંસુની ભીનાસ રહેવા દો

દિવો થરથર ભલેને કાંપતો રાતે
જરા અંતરનો એ અજવાસ રહેવા દો

તહેવારો તો આવે ને જતાં રહેશે
જગતમાં પ્રેમનો સાંરાંસ રહેવાદો

હથેળીમા બધાને સરખી “રેખા” હોય
તમે પ્હેચાન મારી ખાસ રહેવા દો

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.