હાઈકુ | વાલમ વૈરી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

વાલમ વૈરી
વિજોગણ બનાવી
ચાલ્યો વિદેશ.

મેઘ મોરલો
ચાતક, અમીદ્રષ્ટિ ને
મેઘધનુષ.

ભીની માટી જ
મહેકાવે તન ને
તરસે મન.

શિવ શંકર
ખોલ દિવ્યચક્ષુ
કર સંહાર.

મન દાનવ
દાનવ રાજ ફાલ્યુ
કરે વિનાશ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.