સરતી જતી સાંજે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સરતી જતી સાંજે વિરહમાં આભથી કેવો જલે છે ચાંદ
એ રાતના અંધારમાં ઝાકળ સમો ઘીમો સરે છે ચાંદ

પૂરો બની પુનમે ઉપરથી ચાંદની રેલાવતો
કાળી અમાશે કેટલી નિસ્તેજતા સાથે ખરે છે ચાંદ

પ્રેમાળ હૈયામાં ઉગે નટખટ,ચકોરીની તરસ જેવો એ
ને પ્યાસ વિરહીજનોની જેમ લઇ ગગને તરે છે ચાંદ

ક્યારેક આખો શોભતો ક્યારેક સઘળાં રૂપ ઢાંકે ચાંદ
સોરાય જો બહુ તો સુની આંખે દુખી થઇને ઝરે છે ચાંદ

પૂરે પૂરી જલતી રહે પેલી ચકોરી આખરી પળ ઢળતા
આભાસ ઝીલી રોજ એકલતાંમા ખળભળતો રડે છે ચાંદ

આ જાગતી આંખો મહી આવી પુછો કે ચાંદ ઝીલ્યો કેમ
ભેકાર રાતે આંખની ભીનાશમા ભળતો રહે છે ચાંદ

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાલગા-ગાગાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.