સફેદ ખેતરમાં

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સફેદ ખેતરમાં,
બરફના ચાસ પડ્યા.
કોણ આવીને ખેડી ગયું,
આ માઇલો દૂર લંબાએલી
સફેદીને?
કે જોત જોતામાં અહીં
ટાઢની સાથે અભાવોના
થરથરતાં ફૂલ ઉગ્યા.
આટલાં બધા ફૂલો વચમાં પણ
હું હવે ,
આ બંધ બારીઓની માફક
સ્થિતપ્રજ્ઞ રહેતાં
બરાબર શીખી ગઈ છું।

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.