સખી આ જો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સખી આ જો પથરાયુ આભ સમું
ને ફૂલોનાં રંગબેરંગી પાંખ સમું

ફૂટ્યાં મેઘધનુષ જાણે ઘાસ મહી
ને,નખરાળાં ફૂલોએ બજાર ભરી
છે રસ નીતરતી સાંજ અહીં
ફેલાયું નવલાં દિવસે અજવાસ સમું

સખી આ જો પથરાયુ આભ સમું
આ ફૂલોનાં રંગબેરંગી પાંખ સમું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.