તાન્કા | રબરબેન્ડ

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રબરબેન્ડ
ખેંચાય જીંદગી કૈ
તુટયો છેડો
થપ્પડ પડી જયાં
સમય સ્થંભીત જ.

ટપાકા ગણ્યા
આમ જીવનભર
વડા વાતો ના
હયાઁ ફયાઁ ચયાઁ ત્યાં
જીવન સમાપ્ત જ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.