તાન્કા | રંગ ચઢયો

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રંગ ચઢયો
રાધેશ્યામ નામનો
કે ઉતારવો.
એકાકાર થૈ ગઈ.
હરિ તારી પ્રિતમાં.

ગુલાલ ઉડે
કાન્હા, તારી પ્રિતનો
ધેલું વૃદાંવન .
લીલા રચાવી વનમાં.
ધૈરેયા સંગ મસ્તીમાં.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.