મારો સંસાર મારુ ઘર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારો સંસાર મારુ ઘર, સ્વઁગ થી ન્યારુ.
પતિ મારા જાણે ભોળાનાથ થી ન્યારા.
સાસ સસુર ની આંખ નો તારો,
નણંદો નો વ્હાલો વીર, સાજન મારો આજ્ઞાકારી.
ના ચીંધાય તેમને કામ કયારેય.?
સીધી વાત તો સમજે જ નહિ.
ઘરે કોઇ મહેમાન પધારે, કામ જો પડે.
જગહસાઇ (ફજેતી) ચૌક્કસ મારી થાય.
ખાનગી વાત જાહેર માં કરે..
કહેવાય વાત ન ટકે સ્ત્રી ને પેટ.
અમારે તો આ ક્રમ જ ઉલટો.
વાત નીકળી જો એમની આગળ.
રામાયણ ની મહાભારત થઇ જરુર.
વખાણ શું કરુ મારા ‘એમના’
મારે તો રોજ નવી કહાની.
આતો ઘર-ઘર માટી ના ચુલ્લા.
હોશીયાર ભારે પણ ઘર મા સુઝ ના પડે.
સાસ સસુર નણંદો કહે સોપ્યો અમારો કુળદીપક.
‘કાજલ’ કહે આતો પાકો ધડો, આને કાંઠા ના ચડે.
આતો મારો ખોટો સિક્કો, મારો ભાગ્ય સીતારો.
મારુ ભાગ્ય તેમના થી જ ઉજળુ .
એક પળ ના દૂર કરે, કરેનામ નુ રટણ ચાલુ .
મારો સંસાર મારુ ઘર સ્વઁગ થી ન્યારુ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.