વહેવારોને વહેવા દ્યો,

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

વાત વહી છે નાની સરખી,
વહેવારોને વહેવા દ્યો .
તહેવારો તો બહાનું છે ભૈ.
એકમેક સંગ ભળવા દ્યો.
આ વહેવારોને વહેવા દ્યો….

રાહ મહી જો કોઈ મળે,
એને રંગેચંગે ખીલવા દ્યો.
વસંતનું તો બહાનું છે ભૈ,
સુગંધ જેવું ભળવા દ્યો.
આ વહેવારોને વહેવા દ્યો…

જતા આવતા મળી ગયા છો,
હવે હૈયે હૈયા મળવા દ્યો.
કેમ છો ખાલી બહાનું છે ભૈ,
જીવતર ભેગું ભળવા દ્યો.
આ વહેવારોને વહેવા દ્યો …

નજરનું કામણ ઘાતક છે બહુ
હથિયારોને રહેવા દ્યો.
નાસમજી તો બહાનું છે ભૈ,
નજર નજરમાં ભળવા દ્યો.
આ વહેવારોને વહેવા દ્યો ….

ઝાકળ પર ચીતર્યા નામ અમે,
પારખવાનું રહેવા દ્યો
હથેળીનું તો બહાનું છે ભૈ,
હસ્ત રેખામાં ભળવા દ્યો
આ વહેવારોને વહેવા દ્યો …

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
(નવા વર્ષની નવી કવિતા… )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.