રાજીપો માગ્યે મળે નહિ

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રાજીપો માગ્યે મળે નહિ કયાય ખુશી.
મહેલો માં શોધ્યે જડે નહિ કયાય ખુશી.

સંપતિ ના વરવા પ્રદશઁન અપઁ નહિ ખુશી.
થાળ ભયાઁ બત્રીશ પકવાન ઓડકાર આવે નહિ ખુશી .

અપ્સરા શી નાર ઘરમાં, વિશ્ર્વાસ વિના મળે નહિ ખુશી.
સતત આશંકા અજંપો, ઝંખના કરયે મળે નહિ ખુશી.

બાળક ની નિઁદોષતા માં દેખાય જાય ખુશી.
શ્રમજીવી ના પ્રશ્વેદ માં મળી જાય ખુશી.

કિલ્લોલ કરતા બાળકો ના ટોળા માં મળી જાય ખુશી.
ખુદ ને વિસરી જીવતા સ્વજન માં મળી જાય ખુશી.

‘કાજલ’ નાની નાની વાતો નો રાજીપો ને મળી જાય ખુશી.
તુ ખુશ તો સદા હું ખુશ એ વાત કહિ જાય ખુશી.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.