મારી મન રુપી વીણા ના તાર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારી મન રુપી વીણા ના તાર રણકી ઉઠયા.
સાવન ના આગમને મન નો મોરલો ગેહુકી ઉઠયો.
આવી મિલન ની રાત કહી ઉઠયો.
સજી લે મન થી શણગાર કહી ઉઠયો.
અંતર ના ઓરડે ઢોલીયો સજાવી લે કહી ઉઠયો.
મન ના માણીગર ના મનામણા કરી લે કહી ઉઠયો.
ગગન મહી વાદળા ઘનઘોર કહી ઉઠયો.
વીજળી ના ચમકારે ને ગડગડાટે રમી લે તું કહી ઉઠયો.
રાતરાણી સંગ વાઇ રહયો વાયરો મંદમંદ કહી ઉઠયો.
ભીની માટી ની સુગંધ મદમસ્ત કહી ઉઠયો.
સજયા ધરતી એ નવ શણગાર કહી ઉઠયો.
નાચે પશુ પક્ષી વષાઁ ની હેલી એ કહી ઉઠયો.
કાજલ તુ પણ ઝુમી લે વષાઁ સંગ કહી ઉઠયો.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.