વરસવું એટલે શું ?

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

વરસવું એટલે શું ?
કાના ની મોરલીના સુર થવું કે રાધાની આંખનું નીર થવું ?

વરસવું એટલે શું ?
ઝાકળનું જીણું જળ થવું, કે આભે ચડી મેઘ ગાડાતુર થવું?

વરસવું એટલે શું ?
જીવનમાં જ્ઞાનની વાત થવું કે સૂરજના તેજની હીર થવું ?

વરસવું એટલે શું ?
જીભેથી મીઠા બોલ થવું કે આંખો માંથી વરસતો ખાર થવું?

વરસવું એટલે શું ?
લાગણીઓની વાર થવું કે કાગળમાં ચિતરાઈ કલમની ઘાર થવું?

તું બોલને આ વરસવું એટલે શું ?
મિલન, આસું, જુદાઈ, આહ વાહના ટહુકા, હસી ને દુઃખના ડુસકા….

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.