મિત્રા, કરી એ આજ આપણી વાત

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મિત્રા, કરી એ આજ આપણી વાત,
તારી સમજ મારી સમજ ની વાત.
ના આપણી સમજદારી ની વાત.
ઘણી વાતો, ન તુ બોલ્યો ના હું બોલી,
તો પણ રચાયેલ એક સંવાદ ની વાત.
એક મેક ની સાથે પણ,
તન થી યોજનો દૂર રહ્યા ની વાત.
આ રાધા ક્રુષ્ણ નહી..
ક્રુષ્ણ ને મીરાં ના વાત.
ઝેર ના ઘુંટડા ભયાઁ છતાં.
મસ્તી રહી ક્રુષ્ણ પ્રેમ ની વાત
ક્રુષ્ણ ને અજુઁન નહી…
પાંચાલી ને તેના સખા ની વાત.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.