હાયકુ | મયાઁદા તારી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મયાઁદા તારી
ઉંબર વળોટ ત્યા
જગ વિશાળ.

શિષ્ટાચાર ને
કતઁવ્ય, પીસાતી જી
હાસ્ય પહેયુઁ.

દ્રીધા પાળી જ
કાયમ અનિચ્ચીત,
જીવંત મન.

સંતા કુકડી
રમત રમતી જી
જીતતી નીત્ય .

સરિતા ભળી
સાગર, ઐકય કે
ત્યાગ રુપજ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.