હાયકુ | માફી શબ્દ જ

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

માફી શબ્દ જ
આજીવન કૈદી ને
લાગે મુક્તિ.

સજા કે માફી
હક્કદાર શેના છે?
બતાવો હવે.

હુકમ કોનો
માનવો જરુરી જ
સેવક જાણે.

પાળીયા ખોડો
પરંપરા થી અહીં
પુજાય શીલા.

કેશરી વાઘા
સજયા યુધ્ધ કેરા
ફતેહ હવે.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.