દ્રાર પર ગુજરાત ના

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

તરહી ગઝલ

(દ્રાર પર ગુજરાત ના આવી ગઝલ)

છંદ~ તકતીહ : ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા

માતા-પિતા ની કરો સેવા કહી
દ્રાર પર ગુજરાત ના આવી ગઝલ.
ચાહો ન ચાહો ની કરી વાત કૈ
આતો અહી થી આમ ભાગી ગઝલ.
વાતો ન ઝાઝી વાચવી કેતી ગઝલ.
ઉજાગરા માં જામતી આવી ગઝલ.

~ ‘કાજલ ‘ કિરણ પિપુષ શાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.