રાતે સપનાં વેચ્યાં

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રાતે સપનાં વેચ્યાં
મોંઘા હતા
તોય મેં ખરીઘ્યા.
સવાર પડી.
ત્યાં,
ઓલો સુરજ !
તડકો વેચવાં નીકળ્યો .
પીળો ચટ્ટાક બહુ ગમ્યો.
પણ એ અમુલ્ય
એના દામ ક્યાંથી લાવું?
છેવટે
ગ્લાસની આરપાર જોઈ
સંતોષ માણ્યો
સાવ મફત.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.