બંધ પલકો માં છુપાયેલ સ્વપ્નો નો સાગર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

બંધ પલકો માં છુપાયેલ સ્વપ્નો નો સાગર.
પળવાર પણ ન દૂર થાય આ સ્વપ્નો ની કતાર.
બંધ હોઠો માં છુપાયેલ નામ ને એક સવાર.
પળવાર પણ ન ભુલાય એ નામ ને એ સવાર.
ઓસ ના બુંદ થી નાજુક એ પ્યાર.
નામ લેતા શરમાયેલ ને જાગેલ તે પ્યાર.
નજર થી નજર મળતા ના સ્પંદન એ પ્યાર.
જીંદગી તેના વગર અધુરી લાગે એ પ્યાર.
બે પલકો ને બંધ હોઠો વચ્ચે નો એકરાર એ પ્યાર.
સ્વપ્નો નો સાગર ને સ્વપ્નો ની કતાર એ પ્યાર.
‘કાજલ’ ના દીલ ની ધડકન એ પ્યાર.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.