રાતના સપનાંઓ…

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રાત સાથે પ્રીતી કરી તેની આગોશમાં સમાઈ ગઈ
આંખને કાબુમાં રાખી પણ સપના લલચાવી ગયા

વાદળને ગામ લઇ ગયા,સિતારાઓ બતાવી ગયા
બંધ આંખોમાં આવી મને ક્યાથી ક્યા ઉઠાવી ગયા

હું અવશ થઈ ખેચાતી રહી,હકીકતથી દૂર લઇ ગયા.
સપનામાં કેટલું ચાલી,ના પગ દુખ્યા ના થાક ચડ્યો

કેટલી વાતો! ના મારી જીભ થાકી,ના બોલ છૂટ્યો
પ્રિયતમ સાથે મે ખુલ્લી પ્રીત કરી તોયે ના મોભો તૂટ્યો

પણ જરાક આંખ ખુલી ત્યાં સોણલા દગો દઈ ગયા
રાત પણ રિસાઈ ગઈ,અને પાંપણને ભાર દઈ ગયા.

બંઘ આંખોના સપનાઓ દોસ્ત બને,કદી બને અફસોસ
ખુલ્લી આંખે જોવા ખુશીના સપના,આ મને સમજાઈ ગયું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.