મૌનના બરફ યુગનો અંત આવ્યો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મૌનના
બરફ યુગનો અંત આવ્યો.
એ પછી
પહેલી વહેલી,
અમીબા જેવી યાદ જન્મી.
જે
અનંત આકારો બદલતી
વળગી રહી.
એને દુર કરવા કટકા કર્યા
દરેક કટકે
નવો ફણગો ફૂટતો રહ્યો.
ને એ યાદ
જડ નાખતી રહી.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.