નિત્ય નિરખુ સતત આ શહેર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

નિત્ય નિરખુ સતત આ શહેર.
સતત ભાગતુ જાગતુ આ શહેર.
સ્વપના ઓ ની નગરી કેવાય આ શહેર.
મોહ નગરી ખેચે તમને તેનામા આ શહેર.
અગવડો માં પણ સગવડ શોધી જાતે ઉભુ થતુ આ શહેર.
મહેનતકશ ને પોતાના માં સમાવતુ આ શહેર.
સતત ફેલાતુ વિકસતુ ધમધમતુ આ શહેર.
પંચરંગી પ્રજા થી ઉભરાતુ આ શહેર.
સૌને પોતાના બનાવતુ ઓળખ આપતુ આ શહેર.
ભગ્ન સ્વપના નો ભાર ઉચકતુ આ શહેર.
‘કાજલ’ આ તારુ – મારુ સૌનુ આ શહેર.
સાગર ના તટે સાગર બની અડીખમ ઉભુ આ શહેર.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.