હું તારાં માટે, તું મારાં વતી છો

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

તું આભ ને તું જ ધરતી છો
તું પુણ્યની પાકી પાવતી છો

યમરાજને પણ પડકારતી તું
તું મારી સતી સાવિત્રી છો

તારો વિરહ એ ઓટ હોય છે
આજીવન સાથની ભરતી છો

હું જીવતો છું ફક્ત એથી જ
તું મારાં પર મરતી છો

ભવોભવનું ચક્ર છે તારે શરણે
તું મતિ,રતિ ને તું જ ગતિ છો

તું અર્ધ નહીં, તું પૂર્ણાગીની છો
હું તારાં માટે, તું મારાં વતી છો

હું છું તારાં જ પ્રેમનો પાગલ
તું જન્મોજન્મ મારી વ્રતી છો

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.