શું છે અંદર, ખબર પડે છે ક્યાં

શું છે અંદર, ખબર પડે છે ક્યાં?
દ્વાર માફક હ્રદય ખૂલે છે ક્યાં?

આ હકીકત મને જગાડે છે,
સ્વપ્ન મારું કદી સુએ છે ક્યાં?

વાત ચોખ્ખી જો હોય તો કરજે,
મોણ એમાં મને સદે છે ક્યાં ?

આટલું બસ નદી વિશે જાણ્યું,
ખળખળે છે, કશું કહે છે ક્યાં?

કેમ છો ? એવું રોજ પૂછી લે,
કોઈ તમને અહીં મળે છે ક્યાં?

સૂર્ય ઝાંખો પડ્યો આ વાતે કે,
તેજ ચાહતનું આથમે છે ક્યાં?

કાલનું તેં પગેરું શોધ્યું પણ,
આજમાં તું તને જુએ છે ક્યાં?

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.