તાન્કા

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

દ્રિધા હંમેશા
સત્ય, અસત્ય તણી
માર્ગ કઠીન.
કપરો માર્ગ સત્ય.
નિર્ણય કર સાચો.

રહ્યા અબોલ
વણકહી,વાત થૈ
સમજદારી
સમજ સમજ ની
વ્યથા વ્યકત થઈ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.