વાત બે-ત્રણ ખાસ હોય.

વાત બે-ત્રણ ખાસ હોય.
ખાસમાં પણ ખાસ હોય.

જળ-કમળવત થઈ જવાય,
એનું કારણ ખાસ હોય.

ક્યાંક પથ્થર, ક્યાંક ફૂલ,
ક્યાંક રજકણ ખાસ હોય.

રંગ રાખે રંગ જ્યાં,
એ જ ફાગણ ખાસ હોય.

શૂન્ય ના રહે શૂન્ય સાવ,
એ ગઝલ ક્ષણ ખાસ હોય.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.