વાદ ને સંવાદની ચર્ચા કરું

વાદ ને સંવાદની ચર્ચા કરું કાગળ ઉપર.
જીવ બળતો હોય ને, ત્યારે ઠરું કાગળ ઉપર.

હું છુપાવું છું, ઉદાસીની હકીકત ને પછી-
સાવ સાચું એક કારણ ચીતરું કાગળ ઉપર.

ના દવાઓ કે દુઆઓની અસર થઈ એટલે,
ઘાવ ભરવા શબ્દ અક્સીર નોતરું કાગળ ઉપર.

વારસો આપી જવાની છે પ્રથા, બસ એટલે-
દર્દના આકાર ઝીણાં કોતરું કાગળ ઉપર.

ઋણ ચૈતરનું અને વૈશાખનું ઉતારવા,
ગુલમહોરી ગીત થઈને અવતરું કાગળ ઉપર.

સાવ લીલા પાનથી ભીના થશે એ બીકથી,
પાનખર કોરી લઈને પાથરું કાગળ ઉપર.

આ ત્વચાના સાત પડ વીંધીને દિલનું દર્દ પણ-
થઈ વિવશને ઊતર્યું છે સોસરું કાગળ ઉપર.

સુખ અને સગવડના નામે ઝાંઝવા પીધા પછી,
રોજ ઊગું, આથમું, જીવું-મરું કાગળ ઉપર.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.