ધર ની દીવાલો પર ફરતી મારી નજર

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ધર ની દીવાલો પર ફરતી મારી નજર.
તારી તસ્વીર જોતી હર દીવાર પર મારી નજર.
વાતો કરશો ને ગુંજી ઉઠશે હાસ્ય કહેતી મારી નજર.
હર ક્ષણ પ્રતિક્ષા કરતી કાન બાર ધરતી ને પાછી ફરતી મારી નજર.
ભયાઁ ભયાઁ ઘર માં કશુંક શોધતી મારી નજર.
બધા સાથે હળતી મળતી કણેઁ તરસતી મારી નજર.
‘કાજલ’ અવાજો વચ્ચે પણ ખાલીપો અનુભવી ભરતી મારી નજર.
નીરવ શાંતિ માં તમારા ભણકારા ને મલકાતી મારી નજર.
તમને જોતી તમને સાંભળતી આંખો મારી હસતી મારી નજર.
તમને પામતી ને ખુદ ને પુણઁ માનતી મારી નજર.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.