અહી મળતા બધા પ્રેમને

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મન રે

મન રે !
અહી મળતા બધા પ્રેમને હું નનમસ્તક સ્વીકારી લઉં
સ્નેહે વધાવી લઉં…

દરિયા પાસેથી જઈને એની દરિયાદિલી ઉધારી લઉં,
દિલમાં આવકારી લઉં…

ખીલતાં ફૂલોની કોમલતાને ચહેરા ઉપર સજાવી લઉં,
સુગંધથી સહેલાવી લઉં…

ઉગતા સુરજની લાલીને મારા સેથામાં સરકાવી લઉં,
કિરણોને સમાવી લઉં…

તોડી લઉં આભેથી તારલિયા, ઓઢણીએ ચમકાવી લઉં,
અંધરાને ભગાવી લઉં…

જીવન જીવવામાં સ્વપ્ના બધા બે આંખોમાં ભરાવી લઉં
પંખ ફેલાવી લઉં…

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.