તારૈ દ્વારે રોજ હું આવતી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

તારૈ દ્વારે રોજ હું આવતી,
દ્વાર તારા મૌન ના ખખડાવતી.
મૌન તારુ સમજવા ને ચાહતી,
તારી ઋજુતા, સંવેદનશીલ તા ને ચાહતી.
ચાહુ છું તને, શબ્દો સાંભળવા નીશદિન આવતી,
તુજ દ્વાર પર મૌન ના પહેરા માં ખોવાતી.
મૌન ના પડધા મારા માં સાંભળતી,
તારા દુ:ખો -દરદો પીડાને જીવતી.
તારી જ ખુશી નીશદિન ચાહતી,
તુંજ સંગ ચાલવા સતત મથતી.
‘કાજલ’ જાણવા ને જણાવવા ચાહતી,
તુજ સુધી પહોંચવા મથામણ કરતી.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.