જો દર્પણમાં ચહેરો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

જો દર્પણમાં ચહેરો સમાય તો માણસ માણસ લાગે
જો ડૂબતાનો હાથ ઝલાય તો માણસ માણસ લાગે

બહુ ઝાઝો ફરક નથી થોર અને સુકા બાવળ વચમાં
જો હથેળીએ છાયો અપાય તો માણસ માણસ લાગે

ઘૂઘવતો સાગર અને ઝાંઝવાના નીર અહી સરખા છે
તરસ્યાને જઈ પાણી પવાય તો માણસ માણસ લાગે

નવાઈ શું ! કરવતથી ભલભલાના માથા વધેરાય છે
સોય બનીને જીવ બચાવાય તો માણસ માણસ લાગે

ગીઘ દ્રષ્ટી અને ચાણક્ય બુધ્ધીથી યશ મળે જગમાં
એક દીવાનો સમજદાર થાય તો માણસ માણસ લાગે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.