જો કદીક જાણવા મળે

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

જો કદીક

જો કદીક જાણવા મળે
આ જીવન ટુકું છે તો ?

રાત ઓછી ને વેશ ઝાઝાં જડે
ક્યાંથી શરુકરવું,ક્યાં અટકવું,
બધું એ વિચારવું અઘરું બને.

છેવટે બધું છોડવાનું,
આ સઘળું તોડવાનું છે.
બધું એ જ્ઞાન પુસ્તકીયું પડે.

કેટકેટલું જોડવું
ક્યાંથી હવે છોડવું,
બધું એ વિચારવું બહુ નડે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.