એવો ઝોલ કરીએ

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હાલ ને પાછો કાંઈ એવો ઝોલ કરીએ
મસ્ત પાસ્ટને ફરી પાછો સ્ક્રોલ કરીએ

જે વાગ્યાં તાં તન-મનમાં પ્રથમ મિલને
સાથે મળી ફરી ચાલ એ ઢોલ બનીએ

તું જ બધી મોસમ મારી છો ને હું તારી
વિન્ટર,સમર,મોનસૂન ફરી ફોલ બનીએ

ભૂલ ભૂલી સારી યાદો જ યાદ રાખીએ
રોંગનંબર છોડી સાચો ફરી કોલ કરીએ

દિલ વચ્ચેની દીવાલોએ બુલડોઝર ફેરવી
આલિંગન કરી ફરતી ટાઈટ વોલ બનીએ

બચેલાં શ્વાસો મારે લખવાં છે તારાં નામે
બ્રેકઅપને નવી શરૂઆતનો કોલ દઈએ

આવતાં જન્મે બાકી વિવાદ કરીશું સોલ્વ
સપનાંની લાંચે વાસ્તવરથનો ટોલ ભરીએ

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.