Gujarati

આંખો મહીથી

આંખો મહીથી કમાલ છટકી
હૈયા વચમાં આવી અટકી
વચ વચમાં કોઈ નામ રટતી
કેવી ઘમાલ બબાલ કરતી
આંખો મહીથી કમાલ છટકી ….

ગોળ ચકરડી ભરતાં રહીને
ખોટા મનમાં વહેમ ભરતી
એ ઘડી હસાવે ઘડી રડાવે
મનમૌજી કંઈ કેવું કરતી
આંખો મહીથી કમાલ છટકી …

જરા સરીખું લાગી આવે
આંખ્યુ માં લાલાશ પકડતી
થાક ચડે તો સઘળું ભૂલી
પાંપણ ઓઢી લહેર કરતી
આંખો મહીથી કમાલ છટકી ….

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.