ગાંધીજીનાં ત્રણ બંદર આવે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ગાંધીજીનાં ત્રણ બંદર આવે

ગાંધીજીનાં ત્રણ બંદર આવે
રાત્રે પડ્યાં ભેર નિંદર આવે

ક્યાં જોઈએ કુબેરનું ઐશ્વર્ય
પરહિત બસ મનમંદિર આવે

ના હું સાપ કે ના મારે ગળવો
દોસ્તી માટે ભલે છછુંદર આવે

દે રજાઈ હૈયાંની એવી મોટી
પૃથ્વીનાં પગ એની અંદર આવે

હોય પીઠ દોસ્ત કે દુશ્મનની
મારાં હાથે કદી ના ખંજર આવે

ભામાશા વૃત્તિનું મળે વરદાન
સ્વભાવે મસ્ત કલંદર આવે

હું તો જઈશ સત્કર્મો લઈને
ખાલી હાથે તો સિકંદર આવે

-મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.