અમલ કરવા મૂર્ખ બનાવજે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

અમલ કરવા મૂર્ખ બનાવજે

કોઈનાં દુખે દુઃખ બનાવજે
કોઈનાં સુખે સુખ બનાવજે

ડાહ્યાઓ વિચારતાં જ રહે
અમલ કરવા મૂર્ખ બનાવજે

ભગવાન આવે ખુદ શોધતાં
શબરી, નરસિંહ નુખ બનાવજે

આગિયો બની પ્રગટાવું જાતને
પારકાં તેજ પ્રત્યે રુક્ષ બનાવજે

સ્થુળો માટે જ જગ છે ભુરાયું
સાચું ને સારું સુક્ષ્મ બનાવજે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.