પ્રેમ માટે ય જિંદગી ટૂંકી છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મે એટલે જ નફરત મૂકી છે
પ્રેમ માટે ય જિંદગી ટૂંકી છે

જ્યારે, જ્યાં કર્યા છે રાગ, દ્વેષ
જિંદગી ધડકન તરત ચુકી છે

સુખી થવાં બનવું છે બાળક
મોજને નાદાનીએ જ લૂંટી છે

ઝૂકે છે જે આત્માનાં અવાજને
એ જિંદગી ક્યાં કોઈને ઝૂકી છે

જિવનનાં આલિંગને જે બંધાયો
ગાંઠો પીડાની એની જ છૂટી છે

કોઈની ઉણપ શોધતી જ રે’વી
એ જ આપણી મોટી ત્રુટિ છે

શીખી લેવું સત્ય, પ્રેમ ને કરુણા
પછી ના અઘરી કોઈ કસોટી છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.