કોઈનાં આંસુ લૂછી શકું એ અવસર આપજે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મેં ક્યાં કહ્યું વૈભવશાળી જીવતર આપજે
કોઈનાં આંસુ લૂછી શકું એ અવસર આપજે

મિત્રો-દુશ્મનો તો કરશે પ્રહારો કમરથી નીચાં
સ્મિત, સત્ય, પ્રેમ, કરુણા નું ખંજર આપજે

જગ ભોગોની માયા આ જગ ને જ મુબારક
પ્રભુનાં તાંદુલ, ભાજી, બોરનાં અજંળ આપજે

કોઈ માત્ર પૂછે તો અડધી પીડા થાય ઓછી
‘કેમ છો’ સૌને પૂછી શકું એ સમજણ આપજે

મને નથી આવડતો એકેય કોઠો ભેદતાં યુદ્ધે
સ્વજનો મધ્યે પુણ્ય, દુઆ નું બખ્તર આપજે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.