આવી પુગ્યો આપણો દોસ્ત વરસાદ

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ભાગો પીડાઓ, ફગી જાઓ ફરીયાદ
આવી પુગ્યો આપણો દોસ્ત વરસાદ

ક્લબલ કરતી કુદરત નીતરી આખી
સાંભળ્યો માલિકે ધરાનો આંતરનાદ

સપનાં ફૂટ્યાં હૈયે તે હવે ઉગવાંનાં જ
નર નારી સ્વરૂપો સૌ માણશે ઉન્માદ

પ્રિયતમમાં ઓગળી જાઓ જલ્દીથી
વિરહને દઈ ગોળી,ઐક્યનો લૂંટો સ્વાદ

સર્જનની આ પળો આવી પહોંચી છે
પધારો વરસો ઓ બ્રહ્માંડનાં સરતાજ

આવ વરસાદ,આવી જ જા તું વરસાદ
આજે ને સદા વરસાવજે પ્રસાદ મેઘરાજ

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.