નેતાઓને તો હજી ચૂંટણી કરવી છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

માત્ર ભાગની જ વહેંચણી કરવી છે
નેતાઓને તો હજી ચૂંટણી કરવી છે

છે નામ અલગ પણ કામ છે એક જ
સૌ પક્ષોને હજી ધરણાં,રેલી કરવી છે

પ્રજાનું જે થાવું હોય તે ભલે ને થાતું
પદ, માયાને સ્વ ઘર ભેળી કરવી છે

આવ ભાઈ હરખા,આપણે સૌ સરખા
ધર્મ,જાતિમાં જ પ્રજાને ઘેલી કરવી છે

આત્મા બાત્મા એ છે કંઈ બલાનું નામ?
નેતાઓને પાપોથી ગંગાને મેલી કરવી છે

રાજ’નીતિ’ બની છે ‘રાજ’ માટેનું કારણ
ખરીદ-વેચાણની બજાર ભેળી કરવી છે

કાન્હો અવતરે તો જ મરે ઘરઘરનો કંસ
પ્રજાને તો આ આશ જ છેલ્લી કરવી છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.