ઈશ્વર તારે તાળું મારવું છે કે શું?

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ઈશ્વર તારે તાળું મારવું છે કે શું?
દિલોમાં સૌનાં ઘારું પાડવું છે કે શું?

યમરાજા હટતાં જ નથી દુનિયાથી
પાડાને શબોનું વાળું કરવું છે કે શું?

અમો જેવાં છીએ એવાં પણ તમારાં
તું માવતર, મોઢું કાળું કરવું છે કે શું?

ઘરે ઘરે અહીં મંડાણી છે મોંકાણ
જીવનને તારે છાનું પાડવું છે કે શું?

‘આટલી વાર લાગે’,સમજી ગયાં છી
મૂળ હોતું તારે ઝાડું મારવું છે કે શું?

કોરોના,ભાગ બેશરમ હવે તો ભાગ
પડ્યાં પર તારે પાટું મારવું છે કે શું?

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.