વનવાસ માટે વાંક મંથરાનો જ નથી

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સત્યનાં પક્ષે સમાજ રહેવાનો જ નથી
ન ગમે તેવું બોલે તે ગમવાનો જ નથી

કૈકેયીનાં કાન પણ નબળાં જ હોય છે
વનવાસ માટે વાંક મંથરાનો જ નથી

હોવો જ છે બ્રહ્મચર્યમાં પણ કૈંક વાંધો
તપભંગ માટે વાંક અપ્સરાનો જ નથી

પગ લંબાવવા છે સૌને પછેડીની બહાર
બે છેડાં જુદાંમાં વાંક તનખાનો જ નથી

હોય મનમાં કડવાશ તો ઘેરાશો રોગોથી
ડાયાબિટીસ માટે વાંક શર્કરાનો જ નથી

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.