ગરજે ગધેડાંને બાપ કહેવાનું નહીં ફાવે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ગરજે ગધેડાંને બાપ કહેવાનું નહીં ફાવે

પુણ્યનાં નામે પાપ કરવાનું નહીં ફાવે
મન વગરનાં જાપ કરવાનું નહીં ફાવે

ગરજ હશે તોય અમે ગરજવાનાં જ
ગરજે ગધેડાંને બાપ કહેવાનું નહીં ફાવે

ખુમારીની કાળરાત્રીનાં કરીશું પોંખણા
અપમાન સહી તાપ કરવાનું નહીં ફાવે

કમળપુજાથી હું સ્વાગત કરીશ મિત્રોનું
પીઠ પાછળ કાપ કરવાનું નહીં ફાવે

છે અસ્તિત્વ સમસ્ત એ કુટુંબ મારું
મારાં-તારાંનું માપ શીખવાનું નહીં ફાવે

સમય, સંજોગોએ સ્ટેન્ડ રહેશે સમાન
ગોડ ને ફાધર બદલવાનું નહીં ફાવે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.